Зурхай 16 jul 2020 238

Зурхай, июлиин 16, гарагай 5, монгол литээр 26

Нигүүлэсхы сэдьхэлэй үйлэ хэрэгүүд энэ үдэр урагшатай байха.

Бүтээл хэхэ, дасан дуган, субаргын рамнай үргэхэ, Бурханай ном шудалха, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэ, хии мори
хиидхүүлхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Харин шэнэ байшанай һуури табиха, гэр бараагаа заһабарилха, һуурииень урилхые тэбшэхээр.
Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, тахяа, бишэн
жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдэй муу гараг.
Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал ушарха.

Фото: Анна ОГОРОДНИК