Зурхай 17 jul 2020 236

Зурхай, июлиин 17, гарагай 6, монгол литээр 27

Энэ үдэр 14:36 болотор зоболон ушаржа магад.

Тиимэһээ эмшэлгэ болон бусад шухала үйлэ хэрэгүүдые эхилхэгүй.
14:36-ай һүүлдэ һанаһан хэрэг номой ёһоор бүтэхэ. Мүргэл шүтөөнэй газарнуудта
зальбарха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблэхэ, гэр бариха, газар худалдажа абаха,
аян замда гараха мэтын үйлэнүүдтэ һайн.
Харин хадаг табиха, түрэ хурим наадахые тэбшэхээр. Мүн энэ үдэр үхибүүе хүлдэ
оруулаагүй һаа дээрэ.
Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ,
морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Зүгөөр бар, туулай жэлтэнэй муу гараг –
болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, баяртай үйлэ болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК