Зурхай 20 jul 2020 262

Зурхай - июлиин 20-һоо июлиин 26 болотор

ЗУНАЙ ДУНДА ХАРА МОРИН ҺАРА
ЗУНЫ АДАГ ХАРАГШАН ХОНИН ҺАРА

Июлиин 20, гарагай 2, монгол литээр 30
Дүйсэн үдэр. Энэ үдэр олон дасангуудта Мандал Шиивын хурал хурагдажа, бүхы Будда
бурхадта ба Бодисаданарта, илангаяа Ногоон Дара Эхэдэ мандал үргэгдэхэ. Иигэжэ буянгаа
арьбажуулһанай ашаар гэнтын аюулһаа һэргылхын хажуугаар, ажал хэрэг бүтэсэтэй
болохо, мүн үхибүүтэй боложо шададаггүй хүнүүдтэ түрэхэ арга боломжошье олдохо.
«Модон хохимой» тэмдэгтэй үдэр.
Тиимэһээ нэрэ зэргэдэ хүртэхэ, шэнэ тушаалда томилогдохо, шүүхэдэ хандажа,
хэрэгээ шиидхүүлхэ, барилгашье хэхэдэ таарамжагүй. Ямаршье шухала үйлэ
хэрэгүүдые үүсхэхые тэбшэхээр.
Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэй
хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.
Үһэеэ абхуулбал, хэрүүл гараха, үхэлтэй ушарха аюултай.
Июлиин 21, гарагай 3, монгол литээр 1
Һайн һанаанай бүхы хэрэгүүдтэ зохистой үдэр. Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ,
бүтээл хэхэ, Бурхан багшын ном шудалха, хии мори хиидхүүлхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай.
Гэхэ зуура шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилхые тэбшэхээр. Худаг малтаха, модо
һуулгаха, буян үйлэдэхэ, аян замда гараха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Зүгөөр нүгшэһэн
хүнэй хойноһоо бүтээл хэхэнь хорюултай.
Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ
үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, наһан богони болохо.
Июлиин 22, гарагай 4, монгол литээр 2
Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, тиимэһээ үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха.
Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. Мүн шэнэ олзын хэрэгэй үндэһэ табихые тэбшэхээр.
Һахил хүртэжэ, лама болохо, шэнэ тушаал эзэлхэ, дасан дуганай болон Бурхан багшын
дүрэ хүрэгүүдэй рамнай үргэхэ, хуули зохёохо, шүүхын шиидхэбэри гаргаха, хүрэнгэ
эһээхэ г.м. үйлэнүүдтэ һайн. Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь
номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин,
могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ, хэрүүл гараха.
Июлиин 23, гарагай 5, монгол литээр 3
16:36 болотор багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа
эбээ таһарха аюул бии. 16:36-ай һүүлдэ һайн һанаанай хэрэгүүдые бүтээхэдэ таарамжа-
тай. Дасан дуган, субарга рамнайлха, бүтээлхэхэ, Бурхан багшын ном шудалха, хии мори
хиидхүүлхэдэ һайн. Юрэнхыдөө, алибаа шухала хэрэг үүсхэхые тэбшэхээр. Бэрхэшээлэй
ушарбал, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэжэ тарни уншажа
зальбарха.Боро юрьеэнэй хэрэгүүдтэ урагшатай ушарһаань аян замда гараха, һэеы гэр бүрихэ
мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай.

Гэхэ зуура худаг малтахань хорюултай. Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь
номой ёһоор бүтэхэ, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр,
луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал баяжаха.
Июлиин 24, гарагай 6, монгол литээр 4
Майдариин хуралай гол үдэр. Эмшэлгэ болон бусад шухала хэрэгүүдые эхилэнгүй
байгаа һаа дээрэ. Мүн шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхые тэбшэхээр. Бэри буулга-
ха, худалдаа наймаа хэхэ, модоор дархалха, мүн һайн һанаанай хэрэгүүдтэ таарамжатай.
Хэрүүл шууяа татахань хорюултай.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан
хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин
бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, зүһэ шарай һайжарха.
Июлиин 25, гарагай 7, монгол литээр 5
13:24 болотор эмшэлгэ болон бусад шухала хэрэгүүдые эхилээгүй һаа дээрэ. 13:24-эй
һүүлдэ уй гашуудалта ушарнууд - гэнэ оһол, хулгай тонуул - боложо магад. Энэ үдэр хурим
түрэ хэлтэгүй, модоор дархалжа болохогүй.
Гэхэ зуура даллага абхуулжа, амгалан байдал хурылхада таарамжатай. Мүн аян замдашье
гарахада һайн.
Үхэр жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, бар, туулай
жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг
байхань шухала.
Үһэеэ абхуулбал, эд зөөри арьбажаха.
Июлиин 26, гарагай 1, монгол литээр 6
Һайн һанаанай хэрэгүүдые бүтээхэдэ зохистой. Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ,
Бурхан багшын һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэдэ һайн. Харин шэнэ гэрэй һуури
табиха, байраяа заһабарилха, һуурииень урилха мэтые тэбшэхээр. Наһа утадхалгын, эд
зөөриеэ арьбажуулгын уншалга хүүлэхэ, худалдаа наймаа эрхилхэ, газар хахалжа, таряа
ургуулха мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Хүндэ юумэ үгэхэ, адуу мал заажа бэлэглэхэнь хорюултай.
Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.
Үһэеэ абхуулбал, зүһэ шарай һайжарха
Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com