Зурхай 21 jul 2020 240

Зурхай - июлиин 21, гарагай 3, монгол литээр 1

Һайн һанаанай бүхы хэрэгүүдтэ зохистой үдэр

Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, бүтээл хэхэ, Бурхан багшын ном шудалха, хии
мори хиидхүүлхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай.
Гэхэ зуура шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилхые тэбшэхээр. Худаг малтаха, модо
һуулгаха, буян үйлэдэхэ, аян замда гараха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Зүгөөр нүгшэһэн
хүнэй хойноһоо бүтээл хэхэнь хорюултай.
Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ
үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, наһан богони болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК