Зурхай 22 jul 2020 267

Зурхай - июлиин 22, гарагай 4, монгол литээр 2

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, тиимэһээ үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. Мүн шэнэ олзын хэрэгэй үндэһэ табихые тэбшэхээр.

Һахил хүртэжэ, лама болохо, шэнэ тушаал эзэлхэ, дасан дуганай болон Бурхан багшын дүрэ хүрэгүүдэй рамнай үргэхэ, хуули зохёохо, шүүхын шиидхэбэри гаргаха, хүрэнгэ эһээхэ г.м. үйлэнүүдтэ һайн. Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ, хэрүүл гараха

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК