Зурхай 23 jul 2020 197

Зурхай - июлиин 23, гарагай 5, монгол литээр 3

16:36 болотор багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии. 16:36-ай һүүлдэ һайн
һанаанай хэрэгүүдые бүтээхэдэ таарамжатай. Дасан дуган, субарга рамнайлха, бүтээл хэхэ, Бурхан багшын ном шудалха, хии мори
хиидхүүлхэдэ һайн. Юрэнхыдөө, алибаа шухала хэрэг үүсхэхые тэбшэхээр. Бэрхэшээлэй ушарбал, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА
МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэжэ тарни уншажа зальбарха.
Боро юрьеэнэй хэрэгүүдтэ урагшатай ушарһаань аян замда гараха, һэеы гэр бүрихэ мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай. Гэхэ зуура
худаг малтахань хорюултай. Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, тахяа, бишэн жэлтэй
хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал баяжаха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК