Зурхай 24 jul 2020 301

Зурхай - июлиин 24, гарагай 6, монгол литээр 4

Майдариин хуралай гол үдэр.

 Эмшэлгэ болон бусад шухала хэрэгүүдые эхилэнгүй байгаа һаа дээрэ. Мүн шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхые тэбшэхээр.

Бэри буулгаха, худалдаа наймаа хэхэ, модоор дархалха, мүн һайн һанаанай хэрэгүүдтэ таарамжатай.
Хэрүүл шууяа татахань хорюултай. Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин,

бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, зүһэ шарай һайжарха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК