Зурхай 27 jul 2020 234

Зурхай - июлиин 27-һоо августын 2 болотор

 ЗУНАЙ ДУНДА ХАРА МОРИН ҺАРА

ЗУНЫ АДАГ ХАРАГШАН ХОНИН ҺАРА

 Июлиин 27, гарагай 2, монгол литээр 7

Энэ үдэр багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсонгүй, эбээ таһарха аюул бии. Хадаг табиха, хурим түрэ наадаха мэтые тэбшэхээр. Гэхэ зуура хүниие хүдөөлүүлхэ, газар эдлүүрилхэ, сорго татажа, уһа табиха хэрэгүүдтэ таарамжатай. Хүнтэй нүхэд ёһоной харилсаа тогтоогоогүй һаа дээрэ.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, хэрүүл, шууяан гараха.

Июлиин 28, гарагай 3, монгол литээр 8.

Һайн һанаанай үйлэ хэрэгүүдые үүсхэхэ үдэр. Эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шажанай бүтээл хэхэдэ таарамжатай. Харин барилга эхилхэ, бурханай һургаал, номнол айлдаха, дасан, дуган барижа, субарга бодхоожо рамнайлха, хии мори хиидхүүлхэ, гэр бүлэ байгуулха, үхибүүгээ хүндэ үргүүлжэ үгэхэ, алибаа һайндэр эмхидхэхэ, мүнгэеэ үрихэ гү, али уриһаар үгэхэ мэтын үйлэнүүдые тэбшэхээр.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, наһан утадхагдаха.

Июлиин 29, гарагай 4, монгол литээр 10

Үлзы дэмбэрэлтэй Дашинима үдэр.

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха ушарһаань үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. Гадна шухала хэрэгээр суглаа, зүблөөшье зарлалтагүй. Барилга эхилхэ, дасан, дуган барижа, субарга бодхоожо рамнайлха, хии мори хиидхүүлхэ, хадаг табиха, гэрлэхэ, пеэшэ бариха, мүнгэ уриһаар үгэхэ, хүниие хүдөөлүүлхэ мэтын үйлэнүүдыешье тэбшэхээр. Харин худалдаа наймаа эрхилхэ, аян замда гараха мэтын хэрэгүүдтэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, баяр, жаргал ушарха.

Июлиин 30, гарагай 5, монгол литээр 11

Энэ үдэр даллага абхуулха, басагаяа хадамда үгэхэ, агнуури хэхэ, үхибүү түрэхэ, маани мэгзэм уншажа зальбарха, ядуу байдалһаа гарасалдахын тула уншалга хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин хура бороо дуудажа, бүтээл хэхэ, үрэһэ тариха, хадаг табиха, шухала хэрэгээр суглаа, зүблөө үнгэргэхэ, гэр байшан бариха мэтые тэбшэхээр. Мүн энэ үдэр эд зөөри алдагдаха аюул бии. Гэнэ оһол, хулгай тонуул ушархадаа болохо. Гадна эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, мэдэрэл, ухаан бодол хурса болохо.

Июлиин 31, гарагай 6, монгол литээр 12

Һанаһан хэрэгээ бэелүүлхэдэ зохистой үдэр. Гэр бариха, газар худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблүүлхэ, мүргөөл шүтөөнэй газарнуудта зальбарха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилээгүй һаа дээрэ. Дасан, дуган бариха, субарга бодхоохо, тараг, айрагай хүрэнгэ эһээхэ, шэнэ тушаалда томилогдоһон тухай зарлиг тунхаглаха мэтын хэрэгүүдтэ таарамжатай. Аян замда гараха, адуу мал худалдахань хорюултай.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулхада, ами наһанда аюултай.

Августын 1, гарагай 7, монгол литээр 13

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, хурим түрэ болон бусадшье найр наадануудые эмхидхэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, юрэнхыдөө, һайн һанаанай бүхы үйлэ үйлэнүүдтэ һайн. Харин нарай үхибүүнэй наһанда шухала хэрэгүүдые үүсхэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, мүн гэрһээшье гаргалтагүй. Барилга хэхэ, газар эдлүүрилхэ, харгыда гараха мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай. Энэ үдэр адуу мал худалдаагүй һаа дээрэ.

Үхэр жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, ажал хэрэгтээ, хэшээл номдоо улам оролдосотой болохо.

Августын 2, гарагай 1, монгол литээр 14

Хүнэй эршэ хүсэ нилээд эдиһэн үдэр. Тиимэһээ үүсхэһэн хэрэгүүдшье урагшагүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. Гадна шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхыешье тэбшэхээр. Һахил хүртэжэ, хубараг болохо, аян замда гараха, мал худалдаха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Бурханай һургаал номнол дэлгэрүүлхэ, үрэһэ тариха мэтын хэрэгүүдтэ таарамжагүй.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, эд зөөри арьбажаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК