Зурхай 29 jul 2020 234

Зурхай - июлиин 29, гарагай 4, монгол литээр 10

Үлзы дэмбэрэлтэй Дашинима үдэр.

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха ушарһаань үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ.
Гадна шухала хэрэгээр суглаа, зүблөөшье зарлалтагүй. Барилга эхилхэ, дасан, дуган барижа, субарга бодхоожо рамнайлха, хии
мори хиидхүүлхэ, хадаг табиха, гэрлэхэ, пеэшэ бариха, мүнгэ уриһаар үгэхэ, хүниие хүдөөлүүлхэ мэтын үйлэнүүдыешье тэбшэхээр.
Харин худалдаа наймаа эрхилхэ, аян замда гараха мэтын хэрэгүүдтэ һайн.
Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ
үдэр.

Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.
Үһэеэ абхуулбал, баяр, жаргал ушарха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК