Зурхай 30 jul 2020 286

Зурхай -июлиин 30, гарагай 5, монгол литээр 11

 Энэ үдэр даллага абхуулха, басагаяа хадамда үгэхэ, агнуури хэхэ, үхибүү түрэхэ, маани мэгзэм уншажа зальбарха, ядуу байдалһаа гарасалдахын тула уншалга хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин хура бороо дуудажа, бүтээл хэхэ, үрэһэ тариха, хадаг табиха, шухала хэрэгээр суглаа, зүблөө үнгэргэхэ, гэр байшан бариха мэтые тэбшэхээр. Мүн энэ үдэр эд зөөри алдагдаха аюул бии. Гэнэ оһол, хулгай тонуул ушархадаа болохо. Гадна эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, мэдэрэл, ухаан бодол хурса болохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК