Зурхай 31 jul 2020 244

Зурхай -июлиин 31, гарагай 6, монгол литээр 12

Һанаһан хэрэгээ бэелүүлхэдэ зохистой үдэр

 Гэр бариха, газар худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблүүлхэ, мүргөөл шүтөөнэй газарнуудта зальбарха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилээгүй һаа дээрэ. Дасан, дуган бариха, субарга бодхоохо, тараг, айрагай хүрэнгэ эһээхэ, шэнэ тушаалда томилогдоһон тухай зарлиг тунхаглаха мэтын хэрэгүүдтэ таарамжатай.

Аян замда гараха, адуу мал худалдахань хорюултай.
Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.
Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.
Үһэеэ абхуулхада, ами наһанда аюултай.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com