Зурхай 3 aug 2020 298

Зурхай - августын 3-һаа августын 9 болотор

ЗУНАЙ АДАГ ХАРАГШАН ХОНИН ҺАРА

 Августын 3, гарагай 2, монгол литээр 15

Гоёлойнгоо хубсаһа үмдэхэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэ, хатар наада эмхидхэхэ, ойн баяр, түрэһэн үдэр тэмдэ­глэхэ, түрэ хурим үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, гэр бүлэ байгуулха мэтын хэрэгүүдтэ һайн. Мүн гэр байшан, дасан, дуган бари­ха, үрэһэ тариха болон ам­галан байдалай, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула бүтээл хэхэдэ таарамжатай. Харин нүүхэнь хорюултай.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хо­нин жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулха тала­ар бэе бэедээ тад харша һанамжанууд байна. Зур­хайн ёһоор һаа, үһэеэ аб­хуулхада, буян арьбажаха. Харин буддын шажанай эм­нэлгын һургаалаар монгол һарын 15-да үһэ абахань хорюултай юм.

Августын 4, гарагай 3, монгол литээр 16

Энэ үдэр эмшэлгэ бо­лон бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхээгүй һаа дээрэ. Аралжаа наймаа хэхэ, хэлсээ баталха, газар малта­ха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин харгыда гараха, да­сан, дуган барижа рамнайл­ха, шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхэ, хэрүүл, шууяа татахань хорюултай.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, га­хай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулбал, амин дээрэ гаража, хаагдахаяа һанаха.

Августын 5, гарагай 4, монгол литээр 17

Наһа утадхалгын уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, арша­ан сүршэжэ, бэеэ арюудхаха, эмшэлүүлхэ, худалдаа най­маа хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Гадна аян замда га­раха, гэр байшангуудые бариха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэдэшье таарам­жатай үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэ­гынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, нюдэ­нэй хараа, үнгэ зүһэ мууда­ха.

Августын 6, гарагай 5, монгол литээр 18

Үлзы дэмбэрэлтэй Даши­нима үдэр.

Энэ үдэр багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии. Та­раг, айраг бүрихэ, хүрэнгэ эһээхэ, буян үйлэдэхэ үдэр. Харгыда гарахые тэбшэхээр.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэ­гынь номой ёһоор бүтэхэ, та­хяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэл­тэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, гарза ушарха.

Августын 7, гарагай 6, монгол литээр 19

Һанаһан хэрэгүүдээ бэелүүлхэ, байшан бариха, газар худалдажа абаха, эр­дэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблүүлхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Гэхэ зуура мал най­маалхань хорюултай. Харгы замда гарахада таарамжа­тай.

Хонин, тахяа, бишэн жэл­тэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэл­тэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэл­тэнэй муу гараг – болгоом­жотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, буян арьбажаха.

Августын 8, гарагай 7, монгол литээр 20

Эмшэлгэ ба бусад шухала хэрэгүүдые эхилээгүй һаа дээрэ. Гэр тойронхи үдэр бүриингөө ажал хээд лэ бай­хаар. Харгы замда гарахань хорюултай.

Үхэр жэлтэнэй һайн гараг, бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэ­нэй муу гараг – болгоомжо­той байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, үлэсхэлэн байдал үзэгдэхэ.

Августын 9, гарагай 1, монгол литээр 21

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дэ­эрэ.

Аян замда гараха, үрэһэ тариха, юрэнхыдөө, боро юрьеэнэй ажал хэрэгүүдые хэхэдэ, һайн үдэр.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, халда­барита үбшэн хүрэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ

бэлдэбэ

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru