Зурхай 4 aug 2020 225

Зурхай - августын 4, гарагай 3, монгол литээр 16

Энэ үдэр эмшэлгэ бо­лон бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхээгүй һаа дээрэ. Аралжаа наймаа хэхэ, хэлсээ баталха, газар малта­ха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин харгыда гараха, да­сан, дуган барижа рамнайл­ха, шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхэ, хэрүүл, шууяа татахань хорюултай.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, га­хай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулбал, амин дээрэ гаража, хаагдахаяа һанаха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru