Зурхай 11 aug 2020 313

Зурхай - августын 11-һээ августын 16 болотор

ЗУНАЙ АДАГ ХАРАГШАН ХОНИН ҺАРА

Августын 11, гарагай 3, монгол литээр 23

Аян замда гараха, дасан, дуганай рамнай үргэхэ, бурханай һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэ, юрэнхыдөө, һайн һанаанай ямаршье үйлэ хэрэгүүдые бүтээхэдэ, зохистой үдэр.

Харин нарай үхибүүнэй наһанда шухала зүйлнүүдые үүсхээгүй һаа дээрэ. Түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэ, мүн гэрһээшье гаргахань хорюултай. 

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, баяжаха.

 Августын 12, гарагай 4, монгол литээр 23

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, тиимэһээ үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилхэнь хорюултай. Харин харгы замда гараха, дасан, дуганай болон субаргын рамнай үргэхэдэ, зохистой үдэр.

Нарай үхибүүнэй наһанда шухала зүйлнүүдые үүсхээгүй һаа, дээрэ. Түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэ, мүн гэрһээшье гаргахань хорюултай.      

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, баяжаха.

 Августын 13, гарагай 5, монгол литээр 24

Харгыда гараха, хэлсээ баталжа, харилсаа тогтоохо, юрэнхыдөө, боро юрьеэнэй хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ, таарамжатай үдэр. Харин дасан, дуганай, субаргын рамнай үргэхэнь хорюултай. Шүүхэдэ хандажа, хэрэгээшье шиидхүүлхые тэбшэхээр.   

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэхэ, бурханай һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэдэ, һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ.

Августын 14, гарагай 6, монгол литээр 25

Аян замда гараха, үрэһэ тариха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэ, аралжаа наймаа хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай. Харин алибаа баяр наада эмхидхэхые тэбшэхээр. 

Гэр байшан бариха, газар худалдажа абаха, эрдэмэ мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблүүлхэ, мүн мүргэл шүтөөнэй газарнуудые бараалхахада, һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралта дээшэлхэ.

Августын 15, гарагай 7, монгол литээр 26

Газар хахалха, тараг, айраг бүрихэ мэтын хэрэгүүдтэ һайн. Харин харгыда гараха, мал худалдаха, аралжаа наймаа эрхилхэнь хорюултай. Гадна шэнэ гэрэй һуури табиха, хуушан байшангаа заһабарилха, һуурииень урилха мэтые тэбшэхээр. 

Энэ үдэр гарза, уй гашуудал ушаржа, хулгай тонуулшье боложо магад. Түрэ хурим наадаха, эмшэлгэ эхилхэ мэтын үйлэнүүдтэ таарамжагүй. Харин даллага абхуулжа, амгалан байдал, аза жаргал хурылан дуудахада һайн. 

Үхэр жэлтэнэй һайн гараг, бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал ушарха.

 Августын 16, гарагай 1, монгол литээр 27

Боро юрьеэнэй хэрэгүүдые хэжэ үнгэргэхэ үдэр. Аян замда гараха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэ, тараг, айраг бүрихэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, тиимэһээ үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха. Бэри буулгаха, хурим түрэ хэхые тэбшэхээр. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. 

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, амгалан байдал ушарха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru