Зурхай 12 aug 2020 220

​ Зурхай - августын 12, гарагай 4, монгол литээр 23

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, тиимэһээ үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилхэнь хорюултай. Харин харгы замда гараха, дасан, дуганай болон субаргын рамнай үргэхэдэ, зохистой үдэр.

Нарай үхибүүнэй наһанда шухала зүйлнүүдые үүсхээгүй һаа, дээрэ. Түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэ, мүн гэрһээшье гаргахань хорюултай.      

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, баяжаха.

Фото: Анна ОГОРОДНИК