Зурхай 13 aug 2020 175

​Зурхай августын 13, гарагай 5, монгол литээр 24

Харгыда гараха, хэлсээ баталжа, харилсаа тогтоохо, юрэнхыдөө, боро юрьеэнэй хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ, таарамжатай үдэр. Харин дасан, дуганай, субаргын рамнай үргэхэнь хорюултай. Шүүхэдэ хандажа, хэрэгээшье шиидхүүлхые тэбшэхээр.   

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэхэ, бурханай һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэдэ, һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ.