Зурхай 14 aug 2020 176

​Зурхай августын 14, гарагай 6, монгол литээр 25

Аян замда гараха, үрэһэ тариха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэ, аралжаа наймаа хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай. Харин алибаа баяр наада эмхидхэхые тэбшэхээр. 

Гэр байшан бариха, газар худалдажа абаха, эрдэмэ мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблүүлхэ, мүн мүргэл шүтөөнэй газарнуудые бараалхахада, һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралта дээшэлхэ.