Зурхай 17 aug 2020 247

​Зурхай - августын 17-һоо 23 болотор

Августын 17, гарагай 2, монгол литээр 28.

Боро юрьеэнэй хэрэгүүдые хэжэ үнжэхэ үдэр. Бэри буулгаха, мүн хүниие хүдөөлүүлхэнь хорюултай. Багшатаяа гү, али һанал нэгэтэй нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа, эбээ таһарха аюул бии.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – ажал хэрэгынь бүтэсэтэй байха, хонин жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, хэрүүл, шууяан гараха.

Августын 18, гарагай 3, монгол литээр 29.

Дайсаниие дараха, шүдхэрые номгоруулха, хэлэ ама харюулха мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай. Харин бэри буулгаха, хүниие хүдөөлүүлхэ, мал худалдаха, аралжаа наймаа хэхэ г.м. хорюултай.

Алибаа хэрэгтэ алта мүнгэеэ оруулжа арьбажуулха, урьһаар үгэхэ, үрэһэ тариха, эд зөөри, амгалан байдал хурылан дуудажа, уншалга хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайлаха.

Августын 19, гарагай 4, монгол литээр 30.

Тараг, айраг бүрихэ болон юрэнхыдөө гэр тойронхи боро юрьеэнэй ажал хэрэгээ хээд үнгэргэхэ үдэр. Бэри буулгаха, хурим түрэ хэхэнь хорюултай. Гадна шухала хэрэгээр суглаа зарлажа, зоноор уулзахые тэбшэхээр.

Наһа утадхалгын уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, эмшэлүүлхэ, аршаанаар бэеэ арюудхаха, худалдаа наймаа хэхэ г.м. һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, хэрүүл, шууяан гараха, Эрлигтэй уулзаха аюул бии.

Августын 20, гарагай 5, монгол литээр 1.

Тэрсүүд үдэр. Үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй, гадна архи тамхинһаа холуур ябаха, муу зонтой харилсаагаа хизаарлаха шухала. Хэрэгэй гарабал, «Жанаг гагдог» гэһэн бүтээл хэжэ болохо. Түрэл түтимөө, анда нүхэдөө суглуулжа, алибаа найр эмхидхэхыешье тэбшэхээр.

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэжэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, бурхан багшын номнол шудалха, дэлгэрүүлхэ, хии мори хиидхүүлхэ г.м. һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, наһан богони болохо.

Августын 21, гарагай 6, монгол литээр 3.

Бальжиниматай үдэр. Үлзы дэмбэрэлтэй энэ үдэр үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэтэй байха. Олзын хэрэг эрхилхэ, гэр байшан бариха, хурим түрэ хэхэ, адуу мал худалдажа абаха, адиста хүртэхэ, хубараг болохо мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Гэхэ зуура нарай үхибүүнэй наһанда шухала хэрэгүүдые бүтээхэгүй: түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, мүн гэрһээшье гаргаагүй һаа дээрэ. Гадна эмшэлгэ эхилхые тэбшэхээр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, баяжаха.

Августын 22, гарагай 7, монгол литээр 4.

Энэ үдэр бата бэхи үндэһэтэй хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн. Жэшээлхэдэ, ондоо гүрэнэй эрхэтэн болохо, дасан дуганай, субаргын һуури табиха, бурхан багшын номнол дэлгэрүүлхэ, өөрөө шудалха, сахюусадтаа зальбарха, наһа утадхалгын уншалга хүүлэхэ, нүүхэ, шэрдэгэй бүреэһэ оёхо г.м. хэрэгүүдтэ таарамжатай.

Харин хубсаһа эсхэхэ, худаг малтаха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэ, үрэһэ тариха ба харгыда гарахые тэбшэхээр. Мүн шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхэнь хорюултай.

Энэ үдэр гарза ушаржа магад. Гэнэ оһол, хулгай тонуул, уйдхар гашуудал тохёолдожо болохо. Түрэ хурим хэхэ, эмшэлгэ эхилхэ ба бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхэхэнь хорюултай. Гэхэ зуура даллага абхуулхада таарамжатай.

Үхэр жэлтэнэй һайн гараг, бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, зүһэ шарай һайжарха.

Августын 23, гарагай 1, монгол литээр 5.

Дары түргэн бэелүүлхэ ёһотой хэрэгүүдээ бүтээхэдэ, урагшатай байха. Бурхан багшын һургаал дэлгэрүүлхэ, буян үйлэдэхэ, эм найруулха, хубсаһа эсхэхэ, гэр бариха, газар малтаха, таряалан дээрэ ажаллаха, үһэеэ хюһуулха, үзэг бэшэгтэ һураха мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Харин аян замда гараха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэ, шэнэ газарта нүүжэ, бууса түхеэрхэнь хорюултай. Гадна түрэл түтимөө, анда нүхэдөө суглуулжа, алибаа найр эмхидхэхые тэбшэхээр.

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэхэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, хии мори хиидхүүлхэ мэтын хэрэгүүдтэ зохистой.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, эд зөөри арьбажаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ