Зурхай 18 aug 2020 175

​Зурхай - августын 18, гарагай 3, монгол литээр 29

Дайсаниие дараха, шүдхэрые номгоруулха, хэлэ ама харюулха мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай. Харин бэри буулгаха, хүниие хүдөөлүүлхэ, мал худалдаха, аралжаа наймаа хэхэ г.м. хорюултай.

Алибаа хэрэгтэ алта мүнгэеэ оруулжа арьбажуулха, урьһаар үгэхэ, үрэһэ тариха, эд зөөри, амгалан байдал хурылан дуудажа, уншалга хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайлаха.