Зурхай 19 aug 2020 188

​Зурхай - августын 19, гарагай 4, монгол литээр 30

Тараг, айраг бүрихэ болон юрэнхыдөө гэр тойронхи боро юрьеэнэй ажал хэрэгээ хээд үнгэргэхэ үдэр. Бэри буулгаха, хурим түрэ хэхэнь хорюултай. Гадна шухала хэрэгээр суглаа зарлажа, зоноор уулзахые тэбшэхээр.

Наһа утадхалгын уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, эмшэлүүлхэ, аршаанаар бэеэ арюудхаха, худалдаа наймаа хэхэ г.м. һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, хэрүүл, шууяан гараха, Эрлигтэй уулзаха аюул бии.