Зурхай 20 aug 2020 190

​Зурхай - августын 20, гарагай 5, монгол литээр 1

Тэрсүүд үдэр. Үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй, гадна архи тамхинһаа холуур ябаха, муу зонтой харилсаагаа хизаарлаха шухала. Хэрэгэй гарабал, «Жанаг гагдог» гэһэн бүтээл хэжэ болохо. Түрэл түтимөө, анда нүхэдөө суглуулжа, алибаа найр эмхидхэхыешье тэбшэхээр.

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэжэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, бурхан багшын номнол шудалха, дэлгэрүүлхэ, хии мори хиидхүүлхэ г.м. һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, наһан богони болохо.