Зурхай 21 aug 2020 195

​Зурхай - августын 23, гарагай 1, монгол литээр 5

Дары түргэн бэелүүлхэ ёһотой хэрэгүүдээ бүтээхэдэ, урагшатай байха. Бурхан багшын һургаал дэлгэрүүлхэ, буян үйлэдэхэ, эм найруулха, хубсаһа эсхэхэ, гэр бариха, газар малтаха, таряалан дээрэ ажаллаха, үһэеэ хюһуулха, үзэг бэшэгтэ һураха мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Харин аян замда гараха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэ, шэнэ газарта нүүжэ, бууса түхеэрхэнь хорюултай. Гадна түрэл түтимөө, анда нүхэдөө суглуулжа, алибаа найр эмхидхэхые тэбшэхээр.

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэхэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, хии мори хиидхүүлхэ мэтын хэрэгүүдтэ зохистой.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, эд зөөри арьбажаха.