Зурхай 24 aug 2020 282

​Буряад-монгол зурхай - августын 24-һөө 30 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 24, гарагай 2, монгол литээр 6.

Энэ үдэр ёhололой үйлэ хэрэгүүдые бүтээхэдэ, наhа утадхахада, амгалан байдал айладхахада, хубсаhа хунар эсхэхэдэ, эм худхахада, хүрэнгэ хэхэдэ (айраг, тарагай г.м.), абаhанаа бусааха үйлэнүүдтэ hайн.

Бурхан багшын ном дэлгэрүүлхэдэ, хурал суглаа хэхэдэ, харгы замда ябахада, зөөхэдэ, шэнэ газарта байра түхеэрхэдэ таарамжагүй. Энэ үдэр зүрилдөөтэй байжа болохо. Гүн ухаанай багшатаяа гү, али нүхэдтэеэ хахасажа болохоор.

Нохой жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр. Һанаhан хэрэгүүдынь бүтэсэтэй байха. Хонин жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Yhэеэ абхуулбал, шарай муудаха.

Августын 25, гарагай 3, монгол литээр 7.

Энэ үдэр hургаал заабари шагнахада, эм залахада, наhа утадхалгын үйлэ хэрэг бүтээхэдэ, газар малтахада, хани барисаа ба шүтөөнэй газар бүтээхэдэ (шодон, субарга, г.м.), аян замда гарахада, худалдаа найма, андалдаа хэхэдэ һайн.

Зөөлгэ, хүдөөлгэ хорюултай. Хадаг табихада, түрэ хэхэдэ, таарахагүй үдэр.

Морин, могой, гахай, хулгана жэлтэйшүүлэй хараалhан хэрэгээ бүтээхэдэнь, урагшатай үдэр. Бишэн, тахяа жэлтэй хүнүүдтэ ойлгомжотой ябахаар.

Yhэеэ абхуулбал, зарга, арсалдаан болохо.

Августын 26, гарагай 4, монгол литээр 8.

Бурханай урда мандала тахихада, буянтай хэрэг хэхэдэ, бэриие буулгахада, гэр барихада, хубсаһа эсхэхэдэ, газар малтахада, һайн үдэр.

Гэрһээ газаашань юумэ гаргахада, хүдөө табилганда таарамжагүй үдэр. Эмнэлгэ эхилхэдэ, урагшагүй байха.

Хулгана, гахай, үхэр, луу ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ һанаһан хэрэгээ бүтээхэдэ, буян үйлэдэхэдэ, таарамжатай үдэр. Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, ута наһа наһалхат.

Августын 27, гарагай 5, монгол литээр 9.

Бурхан багшадаа залбархада, хада уулын сабдагуудта, дайдын эзэдтэ мүргэхэдэ, газар элдэхэдэ, хубсаһа эсхэхэдэ, харгыда гарахада, бараа ба мал худалдажа абахада, таарамжатай үдэр.

Бэри буулгахада, гэрээ гадар талаһаань бүрихэдэ, муу. Нүгшэһэн хүнэй буян үйлэдэхэдэ, даллага абахада, түрэ хурим, эмнэлгэ эхилхэдэ, таарамжагүй үдэр. Зүгөөр даллага абахада, һайн.

Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хэрэгынь бүтэсэтэй байха. Тахяа ба бишэн жэлтэй хүнүүдтэ баһал һайн үдэр. Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, үбшэн ерэхэдээ болохо.

Августын 28, гарагай 6, монгол литээр 10.

Ламанарай болон хубарагуудай тахил абахада, элдэб шодон болон субаргануудые арамнайлхада, хуралнуудые хурахада, сагтаа таараһан мал ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Хубсаһа эсхэхэдэ, эм худхахада, бэри буулгахада, нүгшэһэн хүнэй хойноһоо буян хэхэдэ, суглаа хурал, шухала уулзалгануудые зарлахада, таарамжагүй үдэр.

Хонин, тахяа жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай. Һанаһан хэрэгынь бүтэсэтэй байха. Морин, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ буян эдлэхэдэ, таарамжатай үдэр. Бар, туулай жэлтэйшүүлдэ болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Yhэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ.

Августын 29, гарагай 7, монгол литээр 11.

Мүнөөдэр Бурхан багшын дүрэ бүтээхэдэ, шүтөөнэй газар түхеэрхэдэ, сэржэм үргүүлхэдэ таарамжатай. Зөөри андалдахада, зөөхэдэ, хүрэнгэ табихада, үрэһэ һуулгахада, нүхэдтэй болоходо, хэлсээ баталхада, үриеэ бусаахада, һайн.

Аянда гарахаяа, бэри буулгахаяа, нүгшэһэн хүнэй түлөө буян хэхэеэ сээрлэхээр. Айлшадые урихада, шухала хэрэг эхилхэдэ, таарахагүй үдэр.

Yхэр жэлтэй хүнүүдтэ хараалһан ажалаа бэелүүлхэдэ, урагшатай үдэр. Бар ба туулай жэлтэйшүүлдэ баһал һайн үдэр. Хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй. Һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Yһэеэ абхуулбал, мэдэрэл хурса, ухаан һонор болодог.

Августын 30, гарагай 1, монгол литээр 12.

Энэ үдэр наһа утадхалгын ба баялиг арьбадхалгын уншалга уншахада, замда гарахада, худаг малтахада таарамжатай үдэр.

Гэрһээ юумэ гаргахаяа, нүгшэһэн хүнэй буян хэхэеэ, бэри буулгахаяа арсагты. Шэнэ олзын хэрэг эхилхэдэ таарахагүй. Хүсэ шадал буруутаад, панхаруутажа болохот. Эмнэлгэ эхилхые тэбшэхээр.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ хараалһан ажалаа бэелүүлхэдэнь, урагшатай үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, ажамидаралда аюул, тодхор, гашуудал ушаржа болохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК