Зурхай 27 aug 2020 177

​Зурхай - августын 27, гарагай 5, монгол литээр 9

Бурхан багшадаа залбархада, хада уулын сабдагуудта, дайдын эзэдтэ мүргэхэдэ, газар элдэхэдэ, хубсаһа эсхэхэдэ, харгыда гарахада, бараа ба мал худалдажа абахада, таарамжатай үдэр.

Бэри буулгахада, гэрээ гадар талаһаань бүрихэдэ, муу. Нүгшэһэн хүнэй буян үйлэдэхэдэ, даллага абахада, түрэ хурим, эмнэлгэ эхилхэдэ, таарамжагүй үдэр. Зүгөөр даллага абахада, һайн.

Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хэрэгынь бүтэсэтэй байха. Тахяа ба бишэн жэлтэй хүнүүдтэ баһал һайн үдэр. Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, үбшэн ерэхэдээ болохо.