Зурхай 28 aug 2020 224

​Зурхай - августын 28, гарагай 6, монгол литээр 10

Ламанарай болон хубарагуудай тахил абахада, элдэб шодон болон субаргануудые арамнайлхада, хуралнуудые хурахада, сагтаа таараһан мал ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Хубсаһа эсхэхэдэ, эм худхахада, бэри буулгахада, нүгшэһэн хүнэй хойноһоо буян хэхэдэ, суглаа хурал, шухала уулзалгануудые зарлахада, таарамжагүй үдэр.

Хонин, тахяа жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай. Һанаһан хэрэгынь бүтэсэтэй байха. Морин, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ буян эдлэхэдэ, таарамжатай үдэр. Бар, туулай жэлтэйшүүлдэ болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Yhэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ.