Зурхай 31 aug 2020 335

​Буряад-монгол зурхай – августын 31-һээ сентябриин 6 болотор

Августын 31, гарагай 2, монгол литээр 13.

Дэмбэрэлтэ ажал хэхэдэ, гоёходо, түрэ найр эмхидхэхэдэ, шухала үйлэ хэрэгүүдые эрхилхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Түрэһэн үдэрэй найр тэмдэглэхэдэ, милаан хэхэдэ, үхибүү гэрһээ гаргахада таарамжагүй үдэр.

Эд зөөри гэрһээ гаргахада, харгы замда гарахада болохогүй.

Нохой, илангаяа хонин жэлтэйшүүлдэ урагшатай үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, хэһэн хэрэг урагшатай байха.

Сентябриин 1, гарагай 3, монгол литээр 14.

11.24 саг болотор эмнэлгэ болон ондоо шухала хэрэг хэһэнэй хэрэггүй.

11.24 сагһаа хойшо хүнэй хүсэ шадал хородог, эхилһэн хэрэг панхаруутажа болохо. Эмнэлгэдэ, дайшалхы хэрэгтэ, заргада муу үдэр.

Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, үргэл хэхэдэ, һахал һамбай, үһэ абахада, айраг тараг бүлэхэдэ, ута наһанай ба удаан жаргалай түлөө ябуулга бүтээхэдэ, харгыда гарахада, худалдаа наймаанда һайн.

Морин, могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, баяжахат.

Сентябриин 2, гарагай 4, монгол литээр 15.

13.00 саг болотор ута наһа ба удаан жаргалай түлөө хэрэгүүдые бүтээхэдэ, эм худхахада, эмнэлгэ хэхэдэ, бэеэ угаан арюудхахада ба уһатай хабаатай бусад үйлэ хэрэгүүдтэ, наймаанда, мүн юушье үүсхэхэдэ һайн үдэр.

13.00 сагһаа хойшо гоёходо, шэнэ хубсаһа хунар үмдэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэтэй болоходо таарамжатай.

Түрэлхидтэеэ һайндэр тэмдэглэхэдэ, таарамжагүй үдэр.

Бурхан тэнгэридээ мүргэхэдэ, баялигаа үдхэхэ хэмжээ абахада, эм худхахада, худалдаа наймаа хэхэдэ, шүтөөнэй юумэ ба гэр барихада, хотодо ажал хэхэдэ, аянда гарахада, ургамал һуулгахада, урагшатай үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэйшүүлдэ ехэ урагшатай үдэр, илангаяа хараалһан хэрэг хуу бүтэхэ. Yхэр, луу жэлтэй хүнүүдтэ баһал һайн, урагшатай үдэр.

Морин, могой жэлтэй хүнүүдэй болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, һайтайшье, муутайшье. Хамаг зурхайнуудай ёһоор үһэ абахада болохо – һайн. Харин энэ үдэр, монгол һарын 15-да, хүнэй һүнэһэн тархиин оройдо хүрэдэг, тиимэһээ үһэ абахада, тэрэниие гэмтээжэ боломоор.

Сентябриин 3, гарагай 5, монгол литээр 16.

14.36 саг болотор зөөри гээгдэжэ, үгы боложо болохо. Уйдхар гашуудал, хулгай дээрмэ, һандарал боложо магадгүй. Бэеэ аргалхада, шухала хэрэг эхилхэдэ таарамжагүй, харин даллага абахада, һайн үдэр.

14.36 сагһаа эхилээд, буянта хэрэгүүдые хэхэдэ һайн. Бурхан буянгай, мүргэл шүтөөнэй үйлэ хэрэг, оюун ухаанай һургуули эхилхэдэ, хэжэ байҺан ажалаа дүүргэхэдэ бүтээмжэтэй, урагшатай. Хии мори хиидхэхэдэ һайн.

Гэрэй һуури табихада, заһахада, урилхада муу.

Бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һанаһан хэрэгээ бүтээхэдэ урагшатай үдэр. Тахяа, бишэн жэлтэйшүүлдэ баһал һайн.

Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр. Болгоомжотой ябахаар.

Yһэ абахада, бэе муудаха, үбшэн ерэхэдээ болохо.

Сентябриин 4, гарагай 6, монгол литээр 17.

Эмнэлгэ ба ондоо шухала хэрэгүүдые хэһэнэй хэрэггүй.

Хадаг табихада, түрэ хурим хэхэдэ, таарамжагүй үдэр.

Энэ үдэр Бурханда мүргэхэдэ, эм бэлдэхэдэ, эд бараа ба мал наймаалхада, хэлсээ баталхада, айраг тарагай хүрэнгэ табихада, нүгшэһэн хүнэй буян үйлэдэхэдэ, буянта хэрэгүүдые хэхэдэ һайн.

Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэйшүүлдэ урагшатай үдэр.

Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, хүнэй шарай, нюдэнэй хараа муудаха.

Сентябриин 5, гарагай 7, монгол литээр 18.

Шэнэ хубсаһа, зүүдхэлнүүдые үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада, түрэ хурим хэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, шэнэ айл бүлэ байгуулхада, таарамжатай үдэр. Хамаг сагаан үйлэ хэрэгтэ һайн үдэр.

Хүдѳѳ табилганда таарамжагүй.

Энэ үдэр эм хэхэдэ, аянда гарахада, нүхэсэхэдэ, аралжаа наймаанда, нүгшэһэн хүнэй хойноһоо хэрэгыень бүтээхэдэ, айраг тарагай хүрэнгэ табихада һайн.

Yхэр, бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ ехэ урагшатай үдэр болохо.

Хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр болохо. Болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, бүхы байдалтнай доройтохо.

Сентябриин 6, гарагай 1, монгол литээр 19.

Хүнэй хүсэ шадал бууруулха, хамаг эхилһэн хэрэг панхаруутаха үдэр. Эмнэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй.

Нүгшэһэн хүнэй буян хэхэдэ, таарамжагүй үдэр.

Энэ үдэр түргэн бушуу ажал хэхэдэ һайн. Жэшээнь, һахил абахада, маани хуралнуудые хурахада, суглаа зарлахада, зөөриеэ арьбажуулхада, зөөхэдэ, эм бүтээхэдэ, шэнэ бууса түхеэрхэдэ, үһэ абахада урагшатай.

Юумэ эсхэхэдэ, гадар оёходо муу.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, үйлэ хэрэгтнай бүтэсэтэй байха.