Зурхай 2 sep 2020 218

​Зурхай - сентябриин 2, гарагай 4, монгол литээр 15

13.00 саг болотор ута наһа ба удаан жаргалай түлөө хэрэгүүдые бүтээхэдэ, эм худхахада, эмнэлгэ хэхэдэ, бэеэ угаан арюудхахада ба уһатай хабаатай бусад үйлэ хэрэгүүдтэ, наймаанда, мүн юушье үүсхэхэдэ һайн үдэр.

13.00 сагһаа хойшо гоёходо, шэнэ хубсаһа хунар үмдэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэтэй болоходо таарамжатай.

Түрэлхидтэеэ һайндэр тэмдэглэхэдэ, таарамжагүй үдэр.

Бурхан тэнгэридээ мүргэхэдэ, баялигаа үдхэхэ хэмжээ абахада, эм худхахада, худалдаа наймаа хэхэдэ, шүтөөнэй юумэ ба гэр барихада, хотодо ажал хэхэдэ, аянда гарахада, ургамал һуулгахада, урагшатай үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэйшүүлдэ ехэ урагшатай үдэр, илангаяа хараалһан хэрэг хуу бүтэхэ. Yхэр, луу жэлтэй хүнүүдтэ баһал һайн, урагшатай үдэр.

Морин, могой жэлтэй хүнүүдэй болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, һайтайшье, муутайшье. Хамаг зурхайнуудай ёһоор үһэ абахада болохо – һайн. Харин энэ үдэр, монгол һарын 15-да, хүнэй һүнэһэн тархиин оройдо хүрэдэг, тиимэһээ үһэ абахада, тэрэниие гэмтээжэ боломоор.