Зурхай 3 sep 2020 148

​Зурхай - сентябриин 3, гарагай 5, монгол литээр 16

14.36 саг болотор зөөри гээгдэжэ, үгы боложо болохо. Уйдхар гашуудал, хулгай дээрмэ, һандарал боложо магадгүй. Бэеэ аргалхада, шухала хэрэг эхилхэдэ таарамжагүй, харин даллага абахада, һайн үдэр.

14.36 сагһаа эхилээд, буянта хэрэгүүдые хэхэдэ һайн. Бурхан буянгай, мүргэл шүтөөнэй үйлэ хэрэг, оюун ухаанай һургуули эхилхэдэ, хэжэ байҺан ажалаа дүүргэхэдэ бүтээмжэтэй, урагшатай. Хии мори хиидхэхэдэ һайн.

Гэрэй һуури табихада, заһахада, урилхада муу.

Бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һанаһан хэрэгээ бүтээхэдэ урагшатай үдэр. Тахяа, бишэн жэлтэйшүүлдэ баһал һайн.

Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр. Болгоомжотой ябахаар.

Yһэ абахада, бэе муудаха, үбшэн ерэхэдээ болохо.