Зурхай 4 sep 2020 205

​Зурхай - сентябриин 4, гарагай 6, монгол литээр 17

Эмнэлгэ ба ондоо шухала хэрэгүүдые хэһэнэй хэрэггүй.

Хадаг табихада, түрэ хурим хэхэдэ, таарамжагүй үдэр.

Энэ үдэр Бурханда мүргэхэдэ, эм бэлдэхэдэ, эд бараа ба мал наймаалхада, хэлсээ баталхада, айраг тарагай хүрэнгэ табихада, нүгшэһэн хүнэй буян үйлэдэхэдэ, буянта хэрэгүүдые хэхэдэ һайн.

Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэйшүүлдэ урагшатай үдэр.

Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, хүнэй шарай, нюдэнэй хараа муудаха.