Зурхай 7 sep 2020 307

​Буряад-монгол зурхай – сентябриин 7-һоо 13 болотор

© фото: pixabay.com

Сентябриин 7, гарагай 2, монгол литээр 20.

Энэ үдэр азагүй, зүрилдөөтэй байжа болохо. Хамаг үүсхэлнүүдтэ, шухала хэрэгүүдтэ, суглаануудта таарамжагүй үдэр.

Нүхэрөө гээһэн эхэнэртэй ниилэхэдэ һайн. Барилгада, хэмэл сөөрэм хэхэдэ, түмэрөөр дарха хэхэдэ, амитадые худалдажа абахада, аянда гарахада таарамжатай.

Нохой, хонин жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай, һайн үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, үлэн байдал ерэхэ.

Сентябриин 8, гарагай 3, монгол литээр 21.

Энэ үдэр худалдаа наймаа, үргэл хэхэдэ, урьһаар мүнгэ үгэхэдэ таарамжатай.

Айлшадые урихада, шухала хэрэг эхилхэдэ урагшагүй үдэр.

Морин, могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.

Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, халдабарита үбшэндэ нэрбэгдэжэ болохот.

Сентябриин 9, гарагай 4, монгол литээр 22.

Хүнэй хүсэ шадал хорохо, хамаг эхилһэн хэрэг панхаруутаха.

Ямар бэ даа юумэ хэхэеэ забдабал, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэһэн тарни уншаад, эхилхэдэ болоно.

Хулгана, гахай, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.

Морин, могой жэлтэйшүүлдэ муу үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэжэ болохо.

Сентябриин 10, гарагай 5, монгол литээр 23.

Энэ үдэр зөөриеэ алдажа болохот. Гашуудал, һандарал, хулгай ба дээрмэ ушаржа болохо. Шухала хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй. Харин даллага абахада таарамжатай.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.

Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, баяжахат.

Сентябриин 11, гарагай 6, монгол литээр 24.

7.48 саг болотор ажал хэрэг хэхэдэ урагшатай - һайн саг.

7.48 сагһаа хойшо ажал хэрэг хэхэдэ урагшагүй, муу саг.

Харин даллага абахада таарамжатай.

Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэй зондо урагшатай үдэр.

Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой байхаар.

Yһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэжэ болохо.

Сентябриин 12, гарагай 7, монгол литээр 25.

9.00 саг болотор зөөриеэ алдажа болохот. Гашуудал, һандарал, хулгай, худал ба дээрмэ ушаржа магадгүй.

Шухала хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй. Харин даллага абахада һайн.

9.00 сагһаа хойшо хамаг хэрэгүүдтэ һайн саг. Гансал түрэлхидөөрөө сайлга хэхэдэ, һайндэр тэмдэглэхэдэ таарамжагүй.

Yхэр, бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой баймаар.

Yһэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралтада муу.

Сентябриин 13, гарагай 1, монгол литээр 26.

Дашаниматай үдэр. Хамаг юумэн үдхэгдэдэг үдэр.

9.34 саг болотор хүнэй хүсэ шадал, тэнхээ буураха. Эхилһэн хэрэг урагшагүй байха.

9.34 сагһаа хойшо һайн саг. Хүсэ шадал, тэнхээ нэмэгдэхэ. Эхилһэн хэрэг урагшатай байха.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ һайн.

Yһэеэ абхуулбал, зол жаргал ерэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com