Зурхай 14 sep 2020 369

​Буряад-монгол зурхай – сентябриин 14-hѳѳ 20 болотор

Сентябриин 14, гарагай 2, монгол литээр 27.
9.24 саг болотор арсалдаатай, зүрилдөөтэй байха. Бэе бэетэеэ ойлгосолдохогүйдөө болохот.
Багшаһаа, нүхэдһөө хахасахадаа болохот.

9.24 сагһаа хойшо хүсэ шадал, тэнхээ муудажа болохо. Эхилһэн хэрэг бүтэхэгүйдөө болохо. Эмнэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй. Ямаршье ажал
хэрэг, үүсхэл эхилхэдэ, урагшагүй үдэр. Хэрбэеэ ямар бэ даа хэрэг эхилхэеэ һанабал, УМ АХААНИ НИХААНИ АДЖИЛАА МАНДА ЛЕМААЕ СУУХАА
гэһэн тарни уншаха хэрэгтэй.
Муухай, хирэтэй, шоройтой юумэнһээ холо байгаашань дээрэ. Дүрэхэдөө муухай үнэр гутадаг юумэ галдахада муу. Шадал тэнхээ буураха.
Юумэ арамнайлхада, арюудхахада һайн. Нохой, хонин жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай, һайн үдэр.
Yһэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ.
Сентябриин 15, гарагай 3, монгол литээр 28.
9.00 болотор худалдаа наймаанда, аралжаанда, тэдхэмжэдэ, урьһаламжада, тарилгада, зөөри мүнгэеэ арьбажуулгада һайн.

9.00 сагһаа хойшо хамаг хэһэн хэрэг урагшагүй байха. Тэнхээ бууха, үрэгүй байха. Хүдөө табихада таарамжагүй.
Малай улай хэхэдэ, мяха худалдахада, дайлалдаа үүсхэхэдэ муу. Yргэл мүргэл хэхэдэ һайн.

Морин, могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.
Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар үдэр.
Yһэеэ абхуулбал, хэрүүл болохо.
Сентябриин 16, гарагай 4, монгол литээр 29.
8.12 саг болотор бэеэ угаахада, эмнэлгэ хэхэдэ, эм залахада, бэеэ арюудхахада,
наһа утадхалгын сэржэм үргэхэдэ, аралжаа наймаанда, түрэ хуримда
таарамжатай үдэр.

8.12 сагһаа хойшо хамаг үүсхэл хэрэгтэ муу, урагшагүй байха.
Зөөри мүнгэеэ, азаяа арьбажуулхада, бэеэ сэбэрлэхэдэ, зөөхэдэ, гэрээ урилхада һайн.
Хэрэлдээтэй газарһаа холуур ябаха хэрэгтэй.
Хулгана, гахай, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.
Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.
Yһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайлажа болохо.
Сентябриин 17, гарагай 5, монгол литээр 30.
Дашаниматай үдэр. Буян хэхэдэ, бүтэсэтэй үдэр. Эхилһэн хэрэгээ
үргэлжэлүүлээд дууһахада, үргэл мүргэлэй бүтээлнүүдые арамнайлхада,
һургуули эхилхэдэ, хии мори хиидхэхэдэ һайн.
Суглаа хурал зарлахада, элдэб үүсхэл гаргахада урагшагүй байха. Нохой худалдажа абахада муу.
Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.
Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.
Yһэеэ абхуулбал, ами наһантаяа хахасажа болохот.
Сентябриин 18, гарагай 6, монгол литээр 1.
Зөөриеэ алдажа болохо. Һандарал, уйдхар гашуудал, хулгай худал, дээрмэ боложо магадгүй. Түрэ хурим
тэмдэглэхэдэ, айлшадые урихада, арга хэхэдэ таарамжагүй. Даллага абахада һайн. Эмнэлгэ эхилхэдэ болоно.
Yхибүүдые гэрһээ гаргахада, һургахада муу.
Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.
Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ һэргэг ябаха хэрэгтэй.
Yһэеэ абхуулбал, ами наһан хорохо.
Сентябриин 19, гарагай 7, монгол литээр 2.
Зөөриеэ алдажа болохот. Һандарал, уйдхар гашуудал, хулгай худал, дээрмэ боложо магадгүй. Түрэ хурим, айлшадые урихада, арга хэхэдэ урагшагүй. Даллага
абахада таарамжатай.
Шэнэ аралжаа хэрэг эхилхэдэ, таарамжагүй үдэр. Модо отолһоной хэрэггүй.
Yхэр, бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай.

Хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Yһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ.
Сентябриин 20, гарагай 1, монгол литээр 3.
Буян хэхэдэ, бүтэсэтэй үдэр. Эхилһэн хэрэгээ үргэлжэлүүлээд дууһахада, үргэл мүргэлэй бүтээлнүүдые арамнайлхада,
һургуули эхилхэдэ, хии мори хиидхэхэдэ һайн. Харые дарахада, һайн үдэр.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай һайн үдэр.
Һүниндөө зайхада, түрэ хурим хэхэдэ муу.
Yһэеэ абхуулбал, баяжахат.
Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: yandex.ru