Зурхай 16 sep 2020 366

Зурхай - сентябриин 16, гарагай 4, монгол литээр 29

8.12 саг болотор бэеэ угаахада, эмнэлгэ хэхэдэ, эм залахада, бэеэ арюудхахада,
наһа утадхалгын сэржэм үргэхэдэ, аралжаа наймаанда, түрэ хуримда таарамжатай үдэр.

8.12 сагһаа хойшо хамаг үүсхэл хэрэгтэ муу, урагшагүй байха.
Зөөри мүнгэеэ, азаяа арьбажуулхада, бэеэ сэбэрлэхэдэ, зөөхэдэ, гэрээ урилхада һайн.
Хэрэлдээтэй газарһаа холуур ябаха хэрэгтэй.
Хулгана, гахай, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.
Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.
Yһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайлажа болохо.

Фото: yandex.ru