Зурхай 17 sep 2020 252

Зурхай - сентябриин 17, гарагай 5, монгол литээр 30

Дашаниматай үдэр. Буян хэхэдэ, бүтэсэтэй үдэр. Эхилһэн хэрэгээ
үргэлжэлүүлээд дууһахада, үргэл мүргэлэй бүтээлнүүдые арамнайлхада,
һургуули эхилхэдэ, хии мори хиидхэхэдэ һайн.
Суглаа хурал зарлахада, элдэб үүсхэл гаргахада урагшагүй байха. Нохой худалдажа абахада муу.
Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.
Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.
Yһэеэ абхуулбал, ами наһантаяа хахасажа болохот.

Фото: yandex.ru