Зурхай 18 sep 2020 342

Зурхай - сентябриин 18, гарагай 6, монгол литээр 1

Зөөриеэ алдажа болохо. Һандарал, уйдхар гашуудал, хулгай худал, дээрмэ боложо магадгүй. Түрэ хурим тэмдэглэхэдэ, айлшадые урихада, арга хэхэдэ таарамжагүй. Даллага абахада һайн. Эмнэлгэ эхилхэдэ болоно.
Yхибүүдые гэрһээ гаргахада, һургахада муу.
Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.
Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ һэргэг ябаха хэрэгтэй.
Yһэеэ абхуулбал, ами наһан хорохо.

Фото: yandex.ru