Зурхай 21 sep 2020 520

​Буряад-монгол зурхай – сентябриин 21-һээ 27 болотор

© фото: pixabay.com

Сентябриин 21, гарагай 2, монгол литээр 4.

Мүнөөдэр зүрилдѳѳтэй байжа болохо. Багшатаяа гү, али нэгэ һаналтай нүхэдтэеэ хахасажа болохот.

Бэри буулгахада, наймаа хэхэдэ, модо отолходо, аянда гарахада таарамжатай үдэр.

Хэрэлдээтэй хэрэг үүсхэһэнэй хэрэггүй.

Нохой, хонин жэлтэйшүүлдэ урагшатай үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, шэг шарай гоё болохо.

Сентябриин 22, гарагай 3, монгол литээр 5.

Мүнөөдэр худалдаа наймаанда, үмсын үйлэдбэридэ, алибаа хэрэгтэ мүнгэ зөөри һомолходо, юумэ тарихада, урьһалхада, зѳѳриеэ арьбадхалгын сэржэм үргэхэдэ таарамжатай.

Шэнэ гэрэй һуури табиха, гэрээ заһабарилха, урилха хэрэггүй.

Мүнөөдэр наһаяа утадхалгын хэрэг бүтээхэдэ, зөөриеэ арьбажуулхада, бараа наймаалхада, орооһо тарихада һайн.

Хажуу тээшэнь юумэеэ, адуу малаа үгэхэдэ хорюултай.

Морин, могой, хулгана, гайхай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, шэг шарай муудаха.

Сентябриин 23, гарагай 4, монгол литээр 6.

Гоёходо, хубсаһаяа шэнэлхэдэ, зүүдхэл зүүхэдэ, түрэ хурим, найр хэхэдэ, шэнэ тушаалтай болоходо, һайн үдэр.

Хадаг табихада, таарамжагүй үдэр.

Газар элдэхэдэ, уһаар хангахада, нүгшэһэн хүнэй буянай хэрэг хэхэдэ таарамжатай.

Бэри буулгаһанай, нүхэдтэеэ харилсаһанай хэрэггүй.

Хулгана, гахай, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр. Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр. Болгоомжотой байхаар.

Yһэеэ абхуулбал, хэрэлдэхэт.

Сентябриин 24, гарагай 5, монгол литээр 7.

Хулгай худал, дээрмэдэ ороходо болохоор, зѳѳриеэ алдажа боломоор үдэр.

Шухала ажал хэхэдэ, урагшагүй байха. Даллага абахада болохо.

Хүдѳѳ табилганда таарамжагүй үдэр.

Дасан ба мүргэлэй газарнуудые барихада, арамнайлхада, ада шүдхэрнүүдые дарахада, һайн үдэр.

Аян харгыда гарахада, газар элдэхэдэ, һамга абахада, хубсаһа эсхэхэдэ хорюултай.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэйшүү- лдэ урагшатай үдэр. Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэйшүүлдэ урагшагүй үдэр. Һэргэг ябаарайт.

Yһэеэ абхуулбал, наһан ута болохо.

Сентябриин 25, гарагай 6, монгол литээр 8.

Хамаг ажал хэрэгүүдтэ урагшатай үдэр.

Нүгшэһэн хүнэй юрѳѳл абахада таарахагүй.

Аянда гарахада, худалдаа наймаа хэхэдэ һайн.

Айл бүлэ байгуулхада, буянай хэрэгүүдые бүтээхэдэ таарахагүй үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай. Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, үбшэн ерэхэдээ болохоо.

Сентябриин 26, гарагай 7, монгол литээр 9.

Энэ үдэр бүхы хэрэгтэ урагшагүй байха. Бэеэ отолуулхада, үхэһэн бэе шатаахада муу.

Харин малай улай хэхэдэ таарамжатай.

Хэрбэеэ нэгэ юумэ хэхэ баатай болоо һаа, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэһэн тарни уншаад хэхэдэ болохо.

Yхэр, бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай. Хулгана, гахай жэлтэйшүүлдэ һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Yһэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ.

Сентябриин 27, гарагай 1, монгол литээр 10.

Уйдхар, гашуудал, зоболон асарха үдэр. Шухала хэрэг эхилһэнэй, айлшадые уриһанай хэрэггүй.

Аянда гарахада һайн.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай.

Yһэеэ абхуулбал, ухаан бодол, мэдэрэл хурса болохо.

Фото: pixabay.com