Зурхай 24 sep 2020 178

​Зурхай - сентябриин 24, гарагай 5, монгол литээр 7

Хулгай худал, дээрмэдэ ороходо болохоор, зѳѳриеэ алдажа боломоор үдэр.

Шухала ажал хэхэдэ, урагшагүй байха. Даллага абахада болохо.

Хүдѳѳ табилганда таарамжагүй үдэр.

Дасан ба мүргэлэй газарнуудые барихада, арамнайлхада, ада шүдхэрнүүдые дарахада, һайн үдэр.

Аян харгыда гарахада, газар элдэхэдэ, һамга абахада, хубсаһа эсхэхэдэ хорюултай.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэйшүүлдэ урагшатай үдэр. Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэйшүүлдэ урагшагүй үдэр. Һэргэг ябаарайт.

Yһэеэ абхуулбал, наһан ута болохо.