Зурхай 28 sep 2020 402

​Буряад-монгол зурхай сентябриин 28-һаа октябриин 4 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Сентябриин 28, гарагай 2, монгол литээр 12.

Энэ үдэр жаргал баясхалан болохо. Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, түрэ найр, шухала үйлэ хэрэгүүдые тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, гэр бүлэ байгуулхада дэмбэрэлтэй һайн.

Шэнэ үйлэдбэри эхилхэдэ таарамжагүй.

Дасан дуган, субарга гэхэ мэтэ мүргэлэй барилга хэхэдэ, шэнэ тушаалай зарлиг тараахада, хүрэнгэ табихада таарамжатай.

Харгыда гарахада, үхэр мал, адуу худалдахада сээртэй.

Нохой, хонин жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, ами наһанда харша.

Сентябриин 29, гарагай 3, монгол литээр 13.

Бэеын хүсэ шадал, тэнхээ хороохо үдэр. Эхилһэн хэрэг панхаруутажа болохо.

Эмнэлгэ эхилхэдэ таарахагүй.

Нарай үхибүү гэрһээ гаргахада, шухала хэрэгүүдые эхилхэдэ, түрэһэн үдэр тэмдэглэхэдэ таарахагүй үдэр.

Гэрнүүдые, хото тосхонуудые барихада, газар элдэхэдэ, шабар худхахада, харгыда гарахада һайн.

Мал наймаалга хорюултай.

Морин, могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, ажал руугаа шунан орохот.

Сентябриин 30, гарагай 4, монгол литээр 14.

Жаргал баярай үдэр. Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, түрэ найр тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэ байгуулхада дэмбэрэлтэй һайн үдэр.

Зүрилдөөтэ хэрэг үүсхэхэдэ, томо-томо хуралдаануудые зарлахада таарамжагүй үдэр.

Аянда гарахада, һахил абахада, мал наймаалхада, хото газарай хэрэгтэ һайн байха.

Ном табихада, хүрэнгэ тарихада хорюултай.

Хулгана, гахай, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, баяжахат.

Октябриин 1, гарагай 5, монгол литээр 15.

Жаргал баяр үргэлжэлһөөр. Эхилһэн ажалаа дүүргэхэдэ, буянтай үйлэ хэрэгүүдые хэхэдэ, ехэ урагшатай үдэр.

Хии мори хиидхэхэдэ болохо.

Түрэл гаралаараа сугларжа найрлахада, таарамжагүй үдэр.

Аянда гарахада, баялигаа арьбажуулхада, таряа тарихада, үргэл мүргэл хэхэдэ, гэр, байшан барихада һайн.

Зөөхэдэ, бэри буулгахада муу.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай.

Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй. Болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Yһэеэ абхуулбал, һайтайшье, муутайшье.

Октябриин 2, гарагай 6, монгол литээр 16.

Баяр жаргал үргэлжэлһөөр. Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, түрэ найр, шухала үйлэ хэрэгүүдые тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэ байгуулхада һайн үдэр. Хамаг дэмбэрэлтэй хэрэг урагшатай байха.

Гэрэй һуури табихада, заһахада, урилхада таарамжагүй.

Хэлсээнэй ёһоор нүхэд болоходо, эд зөөри, бараа наймаалхада, нүхэ малтахада һайн.

Дасан, дугангуудые рамнайлхада, бэе бэедээ өөдэрхэн хэрэлдэхэдэ таарамжагүй.

Хонин, тахяа, бишэн, морин, жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Бар, туулай жэлтэйшүүлдэ болгоомжотой байхаар.

Yһэеэ абхуулбал, амилхада хүндэ боложо болохо.

Октябриин 3, гарагай 7, монгол литээр 17.

Бальжиниматай үдэр – хамаг үүсхэһэн хэрэг бүтэсэтэй байха.

Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, түрэ найр, шухала үйлэ хэрэгүүдые эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэ байгуулхада һайн.

Хадаг табихада, түрэ найр хэхэдэ, таарамжагүй үдэр.

Аянда гарахада, худалдаа наймаа, барилга хэхэдэ урагшатай.

Үхэр, бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй.

Yһэеэ абхуулбал, нюдэнэй хараа, нюурай шарай муудажа болохо.

Октябриин 4, гарагай 1, монгол литээр 18.

7.48 саг болотор шадал тэнхээ хорохо, эмнэлгэ үрэ дүнгүй байха, эхилһэн хэрэг панхаруутаха.

7.48 сагһаа хойшо баяр жаргал ерэхэ. Хамаг хэрэг урагшатай байха. Хии мори хиидхэхэ үдэр.

Нүгшэһэн хүниие хүдөөлхэдэ таарахагүй.

Буянтай ажал хэрэг хэхэдэ урагшатай.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай һайн үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, зөөри хохидохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК