Зурхай 25 sep 2020 269

​Зурхай - сентябриин 25, гарагай 6, монгол литээр 8

Хамаг ажал хэрэгүүдтэ урагшатай үдэр.

Нүгшэһэн хүнэй юрѳѳл абахада таарахагүй.

Аянда гарахада, худалдаа наймаа хэхэдэ һайн.

Айл бүлэ байгуулхада, буянай хэрэгүүдые бүтээхэдэ таарахагүй үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай. Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, үбшэн ерэхэдээ болохоо.