Зурхай 2 oct 2020 211

​Зурхай - октябриин 2, гарагай 6, монгол литээр 16

Баяр жаргал үргэлжэлһөөр. Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, түрэ найр, шухала үйлэ хэрэгүүдые тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэ байгуулхада һайн үдэр. Хамаг дэмбэрэлтэй хэрэг урагшатай байха.

Гэрэй һуури табихада, заһахада, урилхада таарамжагүй.

Хэлсээнэй ёһоор нүхэд болоходо, эд зөөри, бараа наймаалхада, нүхэ малтахада һайн.

Дасан, дугангуудые рамнайлхада, бэе бэедээ өөдэрхэн хэрэлдэхэдэ таарамжагүй.

Хонин, тахяа, бишэн, морин, жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Бар, туулай жэлтэйшүүлдэ болгоомжотой байхаар.

Yһэеэ абхуулбал, амилхада хүндэ боложо болохо.