Зурхай 26 oct 2020 209

​Буряад-монгол зурхай октябриин 26-һаа ноябриин 1 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Октябриин 26, гарагай 2, монгол литээр 10.

Энэ үдэр наһаа утадхуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ һайн. Шухала уулзалгада, замда гарахада, суглаа зарлахада муу.

Нохой жэлтэнэй һанаһан хэрэг урагшатай, хонин жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн.

Үһэ абхуулхада – жаргал ерэхэ.

Октябриин 27, гарагай 3, монгол литээр 11.

Бузараа зайсуулха угаалга бүтээлгэхэдэ һайн. Эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилхэгүй. Нарай хүүгэдые хүлдэ оруулхагүй.

Морин, могой жэлтэн һанаһанаа хүсэлдүүлхэ, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй наринаар ябабал дээрэ.

Үһэ абхуулхада – мэдэрэл һайжарха, ухаан хурсадаха.

Октябриин 28, гарагай 4, монгол литээр 12.

Зөөлэн хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ һайн. Ехэ тушаал эзэлхэдэ, тогтоол гаргахада, айраг тараг эдьхэхэдэ һайн. Олзын болон шэнэ хэрэг, эмнэлгэ эхилхэгүй, адуу мал худалдахагүй, замда гарахагүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һанаһан хэрэг урагшатай, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буянай үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг ябаха болоно.

Үһэ абхуулхада – ами наһанда муу.

Октябриин 29, гарагай 5, монгол литээр 13.

Буянта хэрэгүүдые эрхилхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, хии мориёо хиидхэхэдэ, гэр бараа барихада, газарай ажал хэхэдэ, замда гарахада һайн.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэрые болон шухала үйлэнүүдые тэмдэглэжэ, газаашань гаргажа болохогүй. Адуу мал худалдахые тэбшэхээр.

Бар, туулай жэлтэнэй һанаһан хэрэг бүтэсэтэй, тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй болгоомжотой ябаха үдэр.

Үһэ абхуулхада – урагшаа шармайха.

Октябриин 30, гарагай 6, монгол литээр 14.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, гоёходо, хатар наада, найр хэхэдэ, түрэ хурим наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, мал худалдахада, түб хотодо хэрэг ябуулхада, замда гарахада һайн. Заргалдахада, үрэһэ, таряа тарихада муу. Хонин, тахяа жэлтэнэй һанаһан хэрэг бүтэсэтэй байха, морин, бишэн жэлтэнэй буянта үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – болгоомжотой нарин ябаха хэрэгтэй.

Үһэ абхуулхада – баяжахын тэмдэг.

Октябриин 31, гарагай 7, монгол литээр 15.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, найр наада эмхидхэхэ, тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, даллага абхуулха хэрэгүүдтэ һайн.Нүүхэгүй, бэри буулгахагүй, наһа барагшадай үйлэнүүдые тэбшэхэ.

Үхэр жэлтэнэй һанаһан хэрэг урагшатай бүтэхэ. Бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн гараг. Харин хулгана, гахай жэлтэн һэргэг байха ёһотой.

Үһэ абхуулхада үлзытэй гэбэшье, һарын 15-да хүнэй һүнэһэн толгойдо хүрэдэг, тиимэһээ үһэеэ абхуулаагүй һаа дээрэ.

Ноябриин 1, гарагай 1, монгол литээр 16.

Эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ танилнуудтаяа нүхэсэхэдэ, эд бараа худалдахада һайн. Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, урилхагүй – ондоо тээшэ абаашахагүй, замда гарахагүй,заргалдахагүй.

Луу жэлтэнэй хэрэг урагшатай байха.

Үһэ абхуулхада – амилхада хүндэ болохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК