Зурхай 29 oct 2020 255

​Зурхай - октябриин 29, гарагай 5, монгол литээр 13

Буянта хэрэгүүдые эрхилхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, хии мориёо хиидхэхэдэ, гэр бараа барихада, газарай ажал хэхэдэ, замда гарахада һайн.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэрые болон шухала үйлэнүүдые тэмдэглэжэ, газаашань гаргажа болохогүй. Адуу мал худалдахые тэбшэхээр.

Бар, туулай жэлтэнэй һанаһан хэрэг бүтэсэтэй, тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй болгоомжотой ябаха үдэр.

Үһэ абхуулхада – урагшаа шармайха.