Зурхай 30 oct 2020 225

​Зурхай - октябриин 30, гарагай 6, монгол литээр 14

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, гоёходо, хатар наада, найр хэхэдэ, түрэ хурим наадахада, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, мал худалдахада, түб хотодо хэрэг ябуулхада, замда гарахада һайн. Заргалдахада, үрэһэ, таряа тарихада муу. Хонин, тахяа жэлтэнэй һанаһан хэрэг бүтэсэтэй байха, морин, бишэн жэлтэнэй буянта үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – болгоомжотой нарин ябаха хэрэгтэй.

Үһэ абхуулхада – баяжахын тэмдэг.