Зурхай 2 nov 2020 326

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 2-һоо 8 болотор

Ноябриин 2, гарагай 2, монгол литээр 17.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ, бэри буулгаха, наһа барагшые хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Нохой жэлтэй зондо урагшатай, хонин жэлтэндэ буян үйлэдэхэдэ һайн.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй хараа, үнгэ зүһэ муудаха.

Ноябриин 3, гарагай 3, монгол литээр 18.

Худалдаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ (инвестици) оруулха, шэглүүлхэдэ, мүнгэ урьһалхада, хэшэг даллага абхуулхада, айраг тараг эдьхэхэдэ һайн.

Наһа барагшые хүдөө табихые, замда гарахые тэбшэхэ.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр, һанаһан хэрэгынь бүтэхэ заяатай. Хулгана, гахай жэлтэнэй буянай үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – эд малай гарзада.

Ноябриин 4, гарагай 4, монгол литээр 19.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, гоёхо, найр наада хэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, гэр бүлэ болохо, замда гараха үйлэнүүдтэ һайн.

Наһа барагшадай үйлэ хэлтэгүй, мал худалдахагүй.

Хулгана, гахай жэлтэйшүүл урагшаа шармайха, һанаһан хэрэгээ бүтээхэ. Үхэр, луу, нохой жэлтэн буянай үйлэдэ урагшатай. Морин, могой жэлтэн һэргэг ябаха.

Үһэеэ абхуулбал – Буддын һургаал дэлгэрхэ.

Ноябриин 5, гарагай 5, монгол литээр 20.

Һанаһан хэрэгээ түргэн бүтээхэ үдэр. Илангаяа шүүхэдэ хандажа, зарга шиидхэхэ, эбтээ орохо, замда гараха, нүүхэ үйлэнүүд урагшатай.

Хара үдэр – тушаал эзэлхэ, газар һэндэхэ, шулуу шорой хүдэлгэхэ, аралжаа наймаа ябуулха, хажуу тээшэнь үнэтэ юумэ үгэхэ үйлэнүүд муу хойшолонтой.

Бар, туулай жэлтэндэ урагшатай, тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – гэдэһэеэ үлдэхэ, ангаха.

Ноябриин 6, гарагай 6, монгол литээр 21.

Дүйсэн үдэр. Һабаб хуралай эхин.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, гоёхо, найр наада үнгэргэхэ, тушаал эзэлхэ, гэрлэхэ, замда гараха үйлэнүүдтэ һайн.

Ехэ хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэйшүүлэй урагшатай үдэр. Морин, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй һэргэг ябаха үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хэжэг хүрэхэ.

Ноябриин 7, гарагай 7, монгол литээр 22.

Дүйсэн үдэр. Һабаб хуралай гол үдэр.

Хулгай дээрмэ болон уйдхар гашуудал ушаржа болохо. Түрэ хурим, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эрхилэлтэгүй. Тиибэшье даллага абхуулхада, ном бэшэгтэ, уранай аргануудта һурахада һайн.

Хулгана, гахай жэлтэн һэргэг, ойлгомжотой ябаарайт.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хэжэг дэлгэрхэ.

Ноябриин 8, гарагай 1, монгол литээр 23.

Дүйсэн үдэр. Һабаб хуралай гурбадахи үдэр.

Худалдаа наймаанда, олзын хэрэг эрхилэлгэдэ, хүрэнгэ шэглүүлгэдэ, мүнгэ урьһалхада, даллага абхуулхада, замда гарахада, хото газарта шухала хэрэг үйлэдэхэдэ һайн.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэр мэтын шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, газаашань ябуулхагүй.

Луу жэлтэнэй һанаһан хэрэгүүд урагшатай байха.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ