Зурхай 11 nov 2020 433

​Зурхай - ноябриин 11, гарагай 4, монгол литээр 26

Энэ үдэр хүнэй хүсэ шадал абаха муутай. Эхилһэн хэрэгшье урагшагүй байха. Эмнэлгэ эхилжэ, замда гаража, мал худалдажа, андалдаа-наймаа хэжэ болохогүй. Гэр барижа, заһажа, зөөжэ болохогүй. Айраг, тараг эдьхэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – жаргахын тэмдэг.