Зурхай 16 nov 2020 332

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 16-hаа 22 болотор

© фото: pixabay.com

Ноябриин 16, гарагай 2, монгол литээр шэнын 1.

Энэ Дашинима үдэр буян үйлэдэхэдэ, “зөөлэн” хэрэгүүдые бүтээхэдэ, худаг малтахада, газар һэндэхэдэ, замда гарахада һайн.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй, наһа барагшын хэрэг бүтээхэгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – наһан хорохо.

Ноябриин 17, гарагай 3, монгол литээр шэнын 3 (2 таһараа).

Харгы замда гарахада, гэр бараа хушахада һайн.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, худаг малтахагүй. Үхибүүнэй хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, хажуу тээшэнь эльгээхэгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Ноябриин 18, гарагай 4, монгол литээр шэнын 4.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ болоходо, бэри буулгахада, аралжаа наймаа ябуулхада, модо унагаахада, модоор дархалхада һайн. Заргалдажа болохогүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман гараха.

Ноябриин 19, гарагай 5, монгол литээр шэнын 5.

Харгыда гаража болон “зөөлэн” хэрэгүүдые хэжэ болохо. Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Түрэл гаралнуудтаяа сайлалга, найр хэһэнэй хэрэггүй. Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй. Модо тайрахагүй, модоной ажалшье хэлтэгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – эд бараан элбэгжэхэ.

Ноябриин 20, гарагай 6, монгол литээр шэнын 6.

Энэ үдэр даллага абхуулхада, аралжаа наймаа ябуулхада, наһа утадхуулхада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада эмхидхэхэдэ, һайн хэрэгые тэмдэглэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, даллага абхуулхада, замда гарахада, “зөөлэн” хэрэгүүдтэ һайн.

Гэрэй һуури табихагүй, заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй; эд бараа, мал хажуу тээшэнь үгэхэгүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – шэг шарай муудаха.

Ноябриин 21, гарагай 7, монгол литээр шэнын 7.

Энэ үдэр һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар абахада, өөрынгөө ажалые тодорхойлходо, газар һэндэхэдэ, уһа гаргахада һайн.

Бэри буулгахагүй, нүхэд ёһоной харилсаа тогтоохогүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Ноябриин 22, гарагай 1, монгол литээр шэнын 8.

Үргэл мүргэлэй газарнуудые байгуулхада, рамнайлхада һайн.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, замда гарахагүй, газар хахалхагүй, хурим түрэ наадахагүй, хубсаһа эсхэхэгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – наһан утадхагдаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com