Зурхай 17 nov 2020 196

​Зурхай - ноябриин 17, гарагай 3, монгол литээр шэнын 3 (2 таһараа)

Харгы замда гарахада, гэр бараа хушахада һайн.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, худаг малтахагүй. Үхибүүнэй хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, хажуу тээшэнь эльгээхэгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха