Зурхай 19 nov 2020 241

​Зурхай - ноябриин 19, гарагай 5, монгол литээр шэнын 5

Харгыда гаража болон “зөөлэн” хэрэгүүдые хэжэ болохо. Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Түрэл гаралнуудтаяа сайлалга, найр хэһэнэй хэрэггүй. Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй. Модо тайрахагүй, модоной ажалшье хэлтэгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – эд бараан элбэгжэхэ.