Зурхай 23 nov 2020 292

​Буряад-монгол зурхай – ноябриин 23-һаа 29 болотор

© фото: Анна Огородник

Ноябриин 23, гарагай 2, монгол литээр шэнын 9.

Үдэрэй 12.12 саг болотор шухала хэрэг эхилэлтэгүй. 12.12 сагһаа хойшо шэнэ хубсаһа үмдэжэ гоёходо, ямар нэгэ ушар тэмдэглэжэ үнгэргэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, замда гарахада һайн.

Энэ үдэр У-лаг - хооһон гар – газар, шулуу хүдэлгэхэ, ажалһаа зайсаха, мүнгэ урьһалхагүй - үгырхэ, гэр барихагүй, хурим наадахагүй, нэрэ үгэхэгүй, пеэшэ табихагүй, хии мори хиидхэхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, хүдөөлхэгүй.

Ямар нэгэн хойшолуулшагүй хэрэг гарабал, «ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХА» гэһэн тарни уншаха.

Нохой жэлтэндэ урагшатай гараг - һанаһанаа бүтээхэ, хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.

Ноябриин 24, гарагай 3, монгол литээр шэнын 10.

14.12 саг болотор эмнэлгэ эхилжэ гү, али шухала хэрэгүүдые эхилһэнэй хэрэггүй.

14.12-һоо хойшо худалдаа наймаа, олзын хэрэг эрхилхэдэ, ямар нэгэн хэрэгтэ хүрэнгэ оруулхада, үрэһэ тарихада, урьһаар үгэхэдэ, даллага абхуулхада һайн.

Ехэ хэрэг эхилхэгүй, суглаа хурал зарлажа, шухала уулзалгануудта хабаадахагүй, замда гарахагүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – жаргаха.

Ноябриин 25, гарагай 4, монгол литээр шэнын 11.

16.36 саг болотор шухала хэрэг эхилхэгүй – үрэ гарахагүй, муугаар дүүрэхэ тэмдэгтэй. Илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

16.36-һаа хойшо наһаа утадхуулхада, эм найруулхада, эмшэлхэдэ, угаал үйлэдэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн. Айлшадые урингүй, ехэ хэрэг эхилэнгүй үнжэбэл, дээрэ.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал –– һэргэлэн һонор болохо.

Ноябриин 26, гарагай 5, монгол литээр шэнын 12.

Энэ үдэр эбээ таһаржа гү, али арсалдажа, багшатаяа гү, али дүтынгөө нүхэртэй хахасажа болохот. Олзын хэрэг шэнээр эхилхэгүй.

Тушаал эзэлхэдэ, заабари, захиралта, тогтоол тунхаглахада, айраг тараг эһээхэдэ һайн.

Замда гарахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – ами наһанда харша.

Ноябриин 27, гарагай 6, монгол литээр шэнын 12 (дабтагдаба).

Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, хатар наада, хурим түрэ, һайн үйлэ хэрэг эмхидхэн үнгэргэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, тогтоол гаргахада, айраг тараг бүрихэдэ һайн.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэрые тэмдэглэхэгүй, тэрээндэ хабаатай шухала хэрэг эмхидхэхэгүй, гэрһээ гаргахагүй.

Замда гарахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал –ами наһанда аюултай.

Ноябриин 28, гарагай 7, монгол литээр шэнын 13.

Энэ үдэр даллага абхуулхада, гэр бараа барихада, газарай ажал бүтээхэдэ, замда гарахада һайн.

Гарза гаража, хулгай дээрмэшье, уйдхар гашуудалшье боложо болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, үхибүүнэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, үхибүү гэрһээ гаргахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй - һэргэг байха үдэр.

Үһэеэ абхуулбал –хүсэл оролдолго ехэдэхэ.

Ноябриин 29, гарагай 1, монгол литээр шэнын 14.

Эд бараа худалдан абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, даллага абхуулхада, адуу мал худалдахада, замда гарахада һайн.

Заргалдахада, үрэһэ тарихада муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал –эд эдеэн элбэгжэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

 

Фото: Анна Огородник