Зурхай 24 nov 2020 308

​Зурхай - ноябриин 24, гарагай 3, монгол литээр шэнын 10

14.12 саг болотор эмнэлгэ эхилжэ гү, али шухала хэрэгүүдые эхилһэнэй хэрэггүй.

14.12-һоо хойшо худалдаа наймаа, олзын хэрэг эрхилхэдэ, ямар нэгэн хэрэгтэ хүрэнгэ оруулхада, үрэһэ тарихада, урьһаар үгэхэдэ, даллага абхуулхада һайн.

Ехэ хэрэг эхилхэгүй, суглаа хурал зарлажа, шухала уулзалгануудта хабаадахагүй, замда гарахагүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – жаргаха.