Зурхай 30 nov 2020 372

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 30-һаа декабриин 5 болотор

© фото: pixabay.com

Ноябриин 30, гарагай 2, монгол литээр 15.

Энэ үдэр амидарха арга шадал һалгааха удхатай - эхилһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй. Эмнэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй.

Аха дүүнэрээрээ найрлахагүй. Нүүхэдэ, бэри буулгахада муу.

Гэр барихада, даллага абхуулхада һайн. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үлзытэй, гэбэшье, энэ үдэр хүнэй һүнэһэн толгойдоо хүрэдэг хадань, абаагүй һаа дээрэ.

Декабриин 1, гарагай 3, монгол литээр 16, Бальжиниматай үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. Гэрэй һуури табихагүй, гэр заһабарилхагүй болон ондоо газарта зөөхэгүй.

Замда гарахада, хэрүүл ама гаргахада, зарга барихада муу. Нүхэд болоходо, аралжаа наймаа ябуулхада, андалдахада, газар малтахада һайн.

Морин, могой жэлтэндэ урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэндэ буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – хоолой, уушхан үбдэжэ болохо.

Декабриин 2, гарагай 4, монгол литээр 17.

Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Замда гарахада, худалдажа абахада болон наймаалхада, наһа барагшадай хэрэг үйлэдэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Декабриин 3, гарагай 5, монгол литээр 18.

Үглөөнэй 7 саг болотор һанаһан хэрэгүүдээ түргөөр бүтээхэдэ урагшатай. Зарга шиидхэхэдэ, хүнүүдые эблэрүүлхэдэ, харгыда гарахада болон нүүхэдэ, тараг бүрихэдэ һайн. “Зөөлэн” хэрэгүүдые хэжэ болохо.

7:00 сагһаа хойшо эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, замда гарахагүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – гарза гараха.

Декабриин 4, гарагай 6, монгол литээр 19.

Энэ үдэр 8:12 болотор даллага абхуулхада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада эмхидхэхэдэ, һайн хэрэг тэмдэглэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуул-хада, замда гарахада, “зөөлэн” хэрэгүүдтэ һайн.

8:12 сагһаа хойшо гарза гаража болохо. Хулгай дээрмэ, уйдхар гашуудал ушаржа магад. Эмнэлгэ эхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, наһа барагшын хэрэгүүдтэ муу. Адуу мал хажуу тээшэнь үгэхэгүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – Буддын шажанай һургаал дэлгэрхэ.

Декабриин 5, гарагай 7, монгол литээр шэнын 20.

Энэ үдэр 09:00 болотор гарза гаража болохо, уй гашуудалшье, хулгай дээрмэшье боложо магад. Хурим түрэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, шухала хэрэгүүдтэ муу.

09:00 сагһаа хойшо ямаршье хэрэг бүтээһэнэй, суглаа хурал зарлаһанай, замда гараһанай хэрэггүй.

Даллага абхуулхадал һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – үлэсхэлэн байдалда.

Декабриин 6, гарагай 1, монгол литээр 21.

Үглөөнэй 9 саг болотор аралжаа наймаа, олзын хэрэг ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһаар үгэхэдэ, даллага абхуулхада һайн.

9 сагһаа хойшо эхилһэн бүхы хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, хүсэ шадал буураха. Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – халдабарита үбшэн хүрэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com